A "Rózsás" Gyermekkor Közhasznú Alapítvány céljai

Célunk az oktató-nevelő munka feltételeinek minőségi fejlesztése annak érdekében, hogy gyermekeink korszerű szellemiség és ismeretek birtokában fejezzék be a tanulmányaikat általános iskolánkban.

A célok konkrét megjelölése és az azokhoz rendelt eszközrendszer meghatározása évente történik, a kuratórium javaslata és a kuratórium elnökségének döntése alapján. Ezen célok középtávon a következőkben fogalmazhatók meg:

 • Az idegen nyelvek tanításának minősége és hatékonysága érdekében megfelelően kvalifikált nyelvtanárok, korszerű módszerek és eszközök alkalmazása. (nyelvtanítás, szakkör, intenzív képzés, stb.)

 • Jelenlegi oktatási rendszerünk (kötelező tantervi előírás, nagy létszámú osztályok, stb.) nem teszi lehetővé az átlagostól eltérő képességű és érdeklődésű gyermekekkel való hatékony foglalkozást, ezért célunk ezen gyermekek tehetséggondozása, valamint védelmük és érdekképviseletük ellátása.

 • A gyengébb képességű gyermekek számára évfolyamonként felzárkóztató csoportokat, valamint tanórán kívüli korrepetálási szisztémát kívánunk megvalósítani, ahol ezek a tanulók az egyszerűbb ismereteket nagyobb sikerélménnyel szerezhetik meg.

 • Az egyes területeken kiemelkedő képességű gyermekeket tanórán kívül, kis létszámú csoportokban kívánjuk foglalkoztatni úgy, hogy elősegítsük a választott pályára való felkészülésüket.

 • 7. és 8. osztályban megfelelő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóink számára középiskolai felkészítő tanfolyamot szervezünk.

 • A számítástechnika beépítése a matematika órákba, illetve a legtehetségesebbeknek tanórán kívüli felmentő tanfolyamrendszer kiépítése. Ehhez a meglévő számítógéppark fejlesztése és tanáraink továbbképzése szükséges.

 • Gyermekeink művészetek iránti adottságainak színvonalas fejlesztése (ének-zenei képzés, néptánc, képzőművészet, stb.)

 • Az iskola külföldi kapcsolatainak fejlesztése főleg a fenti területeken.

 • Anyagi támogatás nyújtása a tanulmányi kirándulásokhoz, nyári táborokhoz és az erdei iskola költségeihez, azért is, hogy a gyermekek megismerkedjenek a természet-, a környezet-, illetve az állatvédelem fontosságával.

 • Támogatni kívánja a tanulók kulturális rendezvényeken való részvételét (színházi előadások).

 • Segítséget nyújt a tanulmányi versenyeken, illetve sportversenyeken részt vevő tanulók számára.